zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl H, vložka 657, sídlem: PPI Centre Pražákova 1024/66a, Brno, 639 00 (dále jen ,,společnost“ nebo ,,provozovatel“).

 1. Společnost tímto jako správce osobních údajů v souladu s obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) a v souladu s platnou vnitrostátní právní úpravou informuje investory, návštěvníky či partnery webové stránky www.glpcapital.cz o rozsahu, účelu a dobách trvání zpracování a uchování jejich osobních údajů a o právech z nařízení GDPR vyplývajících.
 2. Provozovatel zpracovává osobní údaje v souladu s GDPR, přitom respektuje zásadu zákonnosti, transparentnosti, omezení účelu, minimalizace údajů, přesnosti, omezení uložení a důvěrnosti.
 3. Návštěvník a investor či jakákoliv jiná osoba poskytující osobní údaje jsou povinni Společnosti poskytnout pravdivé, přesné a úplné informace o své osobě a informovat Společnost o jakékoliv změně poskytnutých informací.
 4. Provozovatel se zavazuje shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny; v této souvislosti se zejména zavazuje:
  1. Zajistit, že osobní údaje budou zpracovány vždy v souladu s GDPR, budou aktuální, přesné a pravdivé, jakož i to, že tyto údaje budou odpovídat účelu zpracování ve smyslu odst. 3 shora.
  2. Přijmout vhodná opatření, aby poskytl investorům stručným, transparentním a snadno přístupným způsobem za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků veškeré informace a učinil veškerá sdělení požadovaná GDPR.
  3. Zavést technická, organizační, personální a jiná vhodná opatření ve smyslu GDPR, aby zajistil a byl schopen kdykoliv doložit, že zpracování osobních údajů je prováděno v souladu s GDPR tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům a k datovým nosičům, které tyto údaje obsahují, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití, a tato opatření podle potřeby průběžné aktualizovat.
  4. Vést a průběžně aktualizovat záznamy o zpracování osobních údajů ve smyslu GDPR.
  5. Řádně a včas ohlašovat případná porušení zabezpečení osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů a spolupracovat s tímto úřadem v nezbytném rozsahu.
  6. Zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po skončení Smlouvy o správně majetku.
  7. Postupovat v souladu s dalšími požadavky GDPR, zejména dodržovat obecné zásady zpracování osobních údajů dle odst. 2 shora, plnit své informační povinnosti, nepředávat osobní údaje třetím osobám bez potřebného oprávnění, respektovat práva investorů jakožto subjektů údajů a poskytovat jim v této souvislosti nezbytnou součinnost.
 5. Investor bere na vědomí, že Provozovatel zpracovává osobní údaje v elektronické podobě automatizovaným způsobem. Osobní údaje zabezpečeny způsobem, který je plně v souladu se zásadami ochrany osobních údajů stanovenými GDPR.
 6. Provozovatel zpracovává osobní údaje investorů pouze v souladu s GDPR a právními předpisy, přičemž tyto osobní údaje zpracovává pouze za stanovených účelem, v níže nezbytném rozsahu, po dobu trvání smluvního vztahu mezi Provozovatelem a Investorem a dále po dobu nezbytně nutnou. Nejčastěji Provozovatel zpracovává osobní údaje bez souhlasu investora k následujícímu účelu:
  1. Plnění zákonné povinnosti (např. vedení účetnictví, zákon č. 253/2008 Sb. O některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu).
  2. Plnění smluvní povinnosti (práva a povinnosti ze smluv).
  3. Za účelem oprávněných zájmů společnosti (např. reklamační řízení, soudní uplatnění pohledávek).
 7. Při zpracování nedochází k automatickému rozhodování ani k profilování.
 8. Osobní údaje investorů zpracovává Provozovatel v rozsahu investorem poskytnutých osobních údajů v rámci Smlouvy o správě majetku zejména pak: jméno, příjmení, titul, rok narození, e-mail, telefon, trvalý pobyt, číslo bankovního účtu.
 9. Prioritou Provozovatele je neposkytovat zpracovávané osobní údaje dalším osobám. Výjimku tvoří osoby:
  1. Vykonávající svoji pravomoc, kdy osobní údaje jsou poskytovány za účelem plnění zákonných povinnosti.
  2. Zajišťující výkon práva a orgány činné v trestním řízení či jiné úřady, které uplatňují zákon v rámci své pravomoci.
  3. Správci, kterým jsou osobní údaje poskytovány za účelem plnění smluvních závazků (pojišťovny, banky atd.).
  4. Zpracovatelé, jejichž zpracování splňuje všechny požadavky GDPR a dalších právních předpisů a které poskytují vhodné záruky ochrany práv investorů a Návštěvníků a jejich osobních údajů. Těmto subjektům, kterými jsou např. daňoví, účetní, právní, IT či marketingoví poradci Společnosti, však bude umožněn přístup k osobním údajům jen po nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu, přičemž povinnost mlčenlivosti těchto zásad platí pro tyto subjekty obdobně. Seznam zpracovatelů poskytne investorovi a Návštěvníkovi Společnost na vyžádání.
  5. Subjektům, kde to ukládá právní předpis.
 10. Provozovatel uchovává osobní údaje po dobu nezbytně nutnou pro splnění smluvních či zákonných povinností, především tedy po dobu trvání smluvního vztahu mezi Společností a investorem, maximálně však po dobu 10 let od zániku smluvního vztahu mezi Společností a investorem. Po uplynutí dané doby Společnost do 14 dnů odstraní, tedy trvale zničí, veškeré osobní údaje investora a návštěvníka na všech zařízeních a nosičích, s výjimkou případů, kdy jejich odstranění není možné, anebo kdy je jejich další uložení vyžadováno právními předpisy či oprávněnými zájmy provozovatele.
 11. Investoři či jiné osoby, kteří poskytli provozovateli své osobní údaje mají jakožto subjekty údajů zejména právo na:
  1. Informace a přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR.
  2. Opravu nepřesných údajů dle čl. 16 GDPR.
  3. Výmaz svých osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  4. Omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  5. Na přenositelnost osobních údajů dle čl. 20 GDPR.
  6. Vznesení námitky proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 GDPR na odvolání souhlasu, a to v případě, že byl osobní údaj poskytnut na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů.
 12. Práva mohou subjekty údajů uplatnit písemně na adrese sídla provozovatele či emailem na info@glpcapital.cz.
 13. Subjekt údajů má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud je přesvědčen, že byla jako práva porušena (www.uoou.cz).

V Brně dne 1.10.2019

GLP Capital SE

Důležité upozornění

Webové stránky a veškeré informace na nich dostupné mají pouze informativní charakter, neslouží k veřejné nabídce investičních produktů a jsou poskytovány výhradně pro informační účely. Informace zde uvedené jsou určeny pouze pro kvalifikované investory, kteří jsou si vědomi rizik spojených s investováním do fondů pro kvalifikované investory.

Více informací na stránce: Stanoviska a odpovědi